TAUW rapport ‘knelpuntenanalyse houtrecycling’ onderschrijft belang van Recycleplatform Hout

6 juni 2018

Het rapport ‘Knelpuntanalyse houtrecycling’ is eind mei middels een brief kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. Dit rapport geeft inzicht in de afvalhoutmarkt in Nederland, waarbij het de knelpunten in beeld brengt voor de recycling van afvalhout en hiervoor diverse oplossingen aandraagt.

Het rapport erkent het belang van het Recycleplatform Hout en de auteurs raden aan aansluiting bij het platform  te zoeken vanwege de kennisdeling die hier plaatsvindt. Dat is sluit naadloos aan bij de visie die ten grondslag ligt aan het platform, namelijk dat het delen van kennis en ervaring leidt tot meer hout recycling door innovatie en samenwerking.

Hiernaast is het rapport een aanvulling van en bevestiging op de Roadmap Recycling Verpakkingshout, waarvan het grootste deel op het Recycleplatform Hout gepubliceerd is. Bijvoorbeeld het belang van hergebruik en recycling van (verpakkings)hout, waar de Ladder van Lansink de  afvalhiërarchie weergeeft.

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de hoofdlijnen van het rapport.

De hoofddoelstelling van het uitgevoerde project is:

‘Hoe is de markt voor afvalhout (A, B en Snoeihout) gestructureerd en wat kan hieruit opgemaakt worden over de mogelijkheden en knelpunten voor een verbeterd percentage houtrecycling?’

Er zijn in het rapport twee knelpunten geïdentificeerd, waarna diverse oplossingen worden aangedragen. De twee knelpunten zijn als volgt geformuleerd:

  1. De capaciteit voor recycling is beperkt
    Dit geeft aan dat er meer potentieel recyclebaar hout beschikbaar is dan dat er kan worden gerecycled. Dit ligt aan de lagere recyclingcapaciteit die beschikbaar is in Noordwest-Europa, ten opzichte van de hoeveelheid hout die vrijkomt. In de markt wordt dit niet zo ervaren. Dit komt omdat potentieel recyclebaar afvalhout niet altijd wordt gesorteerd uit mengstromen omdat dit vaak niet rendabel is.

  2. Er is concurrentie tussen het verbranden en de recycling van A hout
    Op dit moment is in de huidige markt het vaak rendabeler om te verbranden dan om recyclebare afvalhoutstromen te recyclen. Dit is met name het geval voor A-hout en snoeihout.

Volgens Tauw zijn er diverse mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen, deze zijn als volgt:

1. Uitbreiding en diversifiëren van de recyclecapaciteit, dit kan gedaan worden door:
        a. Aansluiting te zoeken bij Recycleplatform Hout voor kennisdeling
        b. Actief te stimuleren door aan te haken bij de:
                  i. Stimuleringsagenda van Nedvang
                  ii. Transitieagenda’s Circulaire Economie
                  iii. Stimuleringsagenda Europa

2. Cascadering van afvalhout kan worden bewerkstelligd door de:
        a. Markt uit te dagen met verscherpte regels en wetten door:
                  i. Een nieuwe definiëring op te stellen van de verschillende typen afvalhout

Zowel de brief aan de Tweede Kamer als het rapport zijn te vinden op onze download pagina.