Adrie Veeken van Attero vertelt!

Attero is een innovatief R&D traject gestart om schoon afvalhout aan haar compost toe te voegen om een nieuwe grondstof voor substraten in de tuinbouw te produceren. Hiermee hoopt Attero een hoogwaardig product te leveren dat een groot deel van het veen in substraten kan vervangen. Hiervoor wordt het afvalhout van A-kwaliteit verwerkt tot een houtvezel die met compost een ideaal mengsel geeft om als grondstof te dienen voor substraten in de tuinbouw. Op deze manier wordt de teelt van bloemen en planten weer een stukje duurzamer.

Facts & figures

Favoriete houten verpakking:

A-hout

Ons bedrijf:

Recycled organische reststromen

Totale hoeveelheid ingezameld / gesorteerd / gerecycled gebruikt hout:

300 kton compost. Aandeel afvalhout nog zeer beperkt.

Aantal werknemers:

670

Grootste uitdaging:

Opschalen naar grote productie

Aan deze innovatie hebben wij behoefte:

Opwaarderen compost naar grondstof voor toepassing in professionele substraten en potgronden.

Aantal jaar ervaring:

80 jaar met compostproductie

Foto blend compost-houtvezel uit Bologna.

Foto van de teeltproef.

In de tuinbouw wordt hoofdzakelijk veen gebruikt als grondstof voor de productie van organische substraten en potgronden. Het gebruik van veen staat onder druk omdat veengebieden worden ontgint en bij de ontginning het broeikasgas CO2 vrijkomt. Vandaar dat in landen zoals Noorwegen, Engeland en Duitsland het gebruik van veen wordt ontmoedigd. Alternatieven voor veen zijn op dit moment beschikbaar maar worden of van ver aangevoerd (bv. kokos) of uit verse biomassa geproduceerd (bv. houtvezel uit naaldhout).

Een duurzamere oplossing ligt in het gebruik van organische reststromen die lokaal/regionaal vrijkomen zoals GFT- en groenafval die tot compost worden verwerkt. Ook afvalhout komt in grote hoeveelheden beschikbaar in Nederland en wordt nu hoofdzakelijk gebruikt als brandstof in biomassaenergiecentrales. Het recyclingpercentage van afvalhout is te vergroten door het materiaal als grondstof in te zetten voor de productie van houtvezel. Deze houtvezel is dan te gebruiken als grondstof voor substraten en potgronden. Voordelen van de houtvezel zijn dat het een lage bulkdichtheid heeft en een laag zoutgehalte. Nadeel van de houtvezel is de beperkte stabiliteit van de houtvezel waardoor deze nadelige effecten heeft in de teelt zoals fysieke inklinking en stikstofvastlegging.

De instabiliteit van houtvezel uit afvalhout is mogelijk te vermijden door de houtvezel vooraf te stabiliseren door het te blenden met specifieke soorten GFT-compost. GFT-compost zelf heeft een hoge bulkdichtheid en een hoog zoutgehalte en geeft stikstof af tijdens de opslag. Door houtvezel en GFT-compost te mengen ontstaat een product dat de nadelen van beide uitgangsmaterialen compenseert. Het mengen van houtvezel uit afvalhout en compost levert dus hopelijk een win-win situatie op.

In samenwerking met WUR-Glastuinbouw, HAS Den Bosch, Universiteit van Bologna, Nedvang en Attero zijn meerdere onderzoeken op laboratoriumschaal en teeltproeven uitgevoerd die aantonen dat het mogelijk is een hoogwaardige substraatgrondstof op basis van compost en houtvezel uit verpakkingshout te produceren is.

De komende tijd wordt gekeken of de productie naar grotere schaal is uit te breiden, in de reguliere bedrijfsvoering is in te passen en een renderend verdienmodel kan opleveren.

Meer informatie over het onderzoek van Attero is hier op hun website te vinden.

Volg deze thema's

U krijgt updates voor nieuwe berichten via e-mail.
  • Innovatie
  • Recycling van (verpakkings)hout
  • Hout markt

Bedankt

U krijgt updates voor nieuwe berichten via e-mail.