De houtmarkt in cijfers

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Het afgesproken recyclingpercentage van 45% betekent dat er ruim 50% meer verpakkingshout gerecycled moet worden ten opzichte van de huidige praktijk.

Om dit recyclingpercentage nu en in de toekomst te realiseren, is een strategie ontwikkeld. In deze strategie staat een aanpak centraal die zich richt op (her)gebruik en reparatie, inzameling en verwerking, recycling en innovatie, en tot slot eventuele verbranding (mits er geen andere mogelijkheden zijn). Nedvang heeft samen met de sector een Roadmap ontwikkeld die de huidige en toekomstige recyclingopties voor houten verpakkingen beschrijft. Met behulp van deze Roadmap wordt invulling gegeven aan het onderdeel innovatie binnen de hierboven genoemde strategie.

Een actueel beeld van de steeds veranderende Nederlandse afvalhoutmarkt is essentieel voor het behalen van de geformuleerde doelen. Alleen op basis van deze informatie kan namelijk worden bepaald welke hoeveelheden er beschikbaar zijn, welke spelers deze stromen verhandelen en/of verwerken, waar het afvalhout op dit moment wordt afgezet en niet op de laatste plaats welk marktpotentieel er ligt voor innovatieve toepassingen en waarmee geconcurreerd zal moeten worden.

Het actualiseren van de beschikbare gegevens over de hoeveelheden en de afzetkanalen van afvalhout in Nederland levert daarom meerwaarde. Daarbij gaat het om Nederlands afvalhout dat op de Nederlandse markt of in het buitenland wordt verwerkt. Geïmporteerd afvalhout is daarbij zo goed mogelijk buiten beeld gelaten. Er wordt een overzicht gegeven van de spelers op de afvalhoutmarkt en daarnaast zijn de stromen op gedetailleerd niveau in beeld gebracht. Ook de verhouding tussen A- en B-hout is inzichtelijk gemaakt.

Dit doel is bereikt door via bestaande gegevensbronnen de afvalhoutmarkt in Nederland globaal in beeld te berengen. Vervolgens zijn interviews gehouden met 10 bedrijven die gezamenlijk goed zijn voor 62% van de Nederlandse afvalhoutmarkt. Deze interviews waren erop gericht meer inzicht te verkrijgen in de werkwijze die de verschillende bedrijven hanteren en daarnaast om bijvoorbeeld het onderscheid tussen de afvalhoutstromen A-hout, A/B-hout en B-hout.

Op basis van de studie kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

De markt van gebruikt (verpakkings)hout

Hout komt in vele soorten en maten voor en heeft bovendien een hoge (gevoels)waarde als het gaat om duurzaamheid

Lees meer

Prestaties

Op deze pagina kan een overzicht gevonden worden van de trends binnen houtmarkt, waaronder hoeveel hout er op de markt is gebracht, recycling en overige nuttige toepassingen. Dit is schematisch weergegeven in de grafiek hieronder.

Lees meer

SWOT analyse recycling van gebruikt verpakkingshout 

Op basis van literatuur onderzoek is een SWOT opgesteld voor de recycling van gebruikt hout uit verpakkingen in Nederland. Deze analyse is aangevuld en gevalideerd tijdens een workshop met experts uit de sector op 30 april 2015.

Lees meer